Насловна
Увоз нових возила
Производња возила у Србији
Хомологација типа возила са точковима, опреме и делова
Потврда еуро 3 за возила
Најчешћа питања
Прописи
Нова возила - хомологација

Нова возила

Агенцији за безбедност саобраћаја поверени су послови хомологације на основу члана 9. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. Закон и 87/18, 23/19 и 128/20 (др. закон)). Наведени послови обухватају следеће основне активности:

  • Спровођење Закона о потврђивању Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 11/11) са додељивањем Саопштења о хомологацији возила, опреме и делова са знаком Е10;
  • Издавање исправа о хомологацији у царинском поступку увоза нових возила и средстава на основу тачке 7. став 2. Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (“Службени гласник РС”, бр. 59/2022) (Прилог 5Б);
  • Издавање Потврда „ЕУРО 3“ на основу члана 4. став 1. Уредбе о увозу моторних возила (“Службени гласник РС”, бр. 23/10 и 5/18) 
  • Издавање типских и појединачних одобрења за возила, делове и опрему која је произведена у Републици Србији на основу члана 249. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. Закон и 87/18, 23/19 и 128/20 (др. закон))