Вести
Обавештења
Кампање
Информатор о раду
Обавештења
Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ О ИЗБОРУ ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНО РАДИ ВРШЕЊА ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧА ТУРИСТИЧКОГ ВОЗА

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Број: 221-225-02-1115/2022-01

Датум: 16.08.2022. године

Булевар Михајла Пупина 2

Београд

 

На основу Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза („Службени гласник РС”, бр. 66/13 и 71/13-исправка), члана 21. став. 1. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005 и 81/2005 - испр. и 47/2018) и члана 22. Статута Агенције за безбедност саобраћаја, а у вези са чл. 9. став 2. тачка 9. и став 4. и чл. 121. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018- др. закон, 87/2018, 23/2019 i 128/2020- др. закон), на предлог Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза, у поступку за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза путем јавног позива, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја доноси

 

О Д Л У К У

о избору правног лица које ће бити ангажовано

ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза

 

            I Додељује се ауто школи „ЛИМУЗИНА“ д.о.о. Краљево, из Краљева, ул. Војводе Путника бр. 76/2, МБ: 21044709, ПИБ: 108667421, по пријави број: 225-02-01108/2022-04 од 11.08.2022. године која је примљена 15.08.2022. године, вршење обуке кандидата за возача туристичког воза.

II Уговор о ангажовању правног лица ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза биће достављен на потпис изабраном подносиоцу пријаве ауто школи „ЛИМУЗИНА“ д.о.о. Краљево, из Краљева, ул. Војводе Путника бр. 76/2, МБ: 21044709, ПИБ: 108667421 у року од 10 дана, рачунајући од дана када је изабрани подносилац обавештен о његовом избору на начин како је предвиђено јавним позивом.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу одредаба Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза („Службени гласник РС“, број 66/2013 и број 71/2013), у вези са чл. 9. став 2. тачка 9. и став 4. и чл. 121. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018- др. закон, 87/2018, 23/2019 i 128/2020- др.закон) Агенција је расписала јавни позив за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза.

Јавни позив је објављен у дневном листу „Политика“, дана 03.08.2022. године и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs истог дана.

Јавним позивом су позвана правна лица која су материјално и стручно оспособљена и која поседују кадровске, просторне, материјално-техничке и друге услове за вршење обуке кандидата за возача туристичког воза да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја за вршење те обуке. Рок за достављање пријава од 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Политика“.

Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза је формирана решењем број: 401-01-00023/2022-01 од 01.08.2022. године, а ради прегледа и вредновања пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза.

Благовремено, примљена је једна пријава и то правног лица-ауто школе „ЛИМУЗИНА“ д.о.о. Краљево, из Краљева, ул. Војводе Путника бр. 76/2, МБ: 21044709, ПИБ: 108667421. Пријава по јавном позиву предата је Пошти Србије дана 11.08.2022. године (РХ 319 588 374 RS), предметна пријава је примљена 15.08.2022. године под бројем: 225-02-01108/2022-04.

Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза доставила је Записник о прегледу и вредновању пријава поднетих по јавном позиву за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза, и након прегледа и вредновања пријава, констатовала је да подносилац пријаве испуњава услове садржане у Јавном позиву и дала предлог в. д. директора Агенције за безбедност саобраћаја да Комисија изврши проверу испуњености кадровских, просторних, материјално-техничких услова за вршење обуке кандидата изласком на терен. Дана 16.08.2022. године Комисија је записнички констатовала да ауто школа „ЛИМУЗИНА“ д.о.о. Краљево, из Краљева, ул. Војводе Путника бр. 76/2, МБ: 21044709, ПИБ: 108667421 испуњава све услове предвиђене Јавним позивом и да су се стекли услови за доношење одлуке о избору ауто школе „ЛИМУЗИНА“ д.о.о. Краљево, из Краљева, ул. Војводе Путника бр. 76/2, МБ: 21044709, ПИБ: 108667421 ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза и са којим ће потписати уговор о истом.

Наиме, у поступку је утврђено да је Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза благовремено и правилно извршила отварање пријава, оцену приспеле пријаве и утврђивање услова, о чему је сачинила одговарајући записник.

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцену материјалне и стручне оспособљености подносиоца пријаве сходно критеријима из Јавног позива.

У поступку оцене спроведеног поступка, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање предлога Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза.

Наиме, у поступку је оцењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор правног лица извршен у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, подзаконским актима, интерним актима и Јавним позивом.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

                                                                               в. д. директора

Бранко Стаматовић