Вести
Обавештења
Кампање
Информатор о раду
Обавештења
Обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА РАДИ ВРШЕЊА ОБРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О СТРУЧНОЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ВОЗАЧА

Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

 

Број: 221-06-00-16/2022-01

Датум: 05.08.2022. године

Булевар Михајла Пупина 2

Београд

 

На основу члана чл. 9. став 2. тачка 8. и став 4. и чл. 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 101/32/13 – УС 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20), Правилника о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача ( „Службени гласник Републике Србије“, број 102/2018), а применом чл.22. ст.1 тач.4. у вези са чл.10. ст.1. тач.8. и чл.12. Статута Агенције за безбедност саобраћаја број: 221-110-00-00001/2010-01 од 18.јуна 2010. године, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја Бранко Стаматовић, дана 05.08.2022. године, доноси;

 

 

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

________________________________________________________________

за ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавање

 сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

 

I. Позивају се сва заинтересована правна лица на територији Републике Србије која су материјално-технички оспособљена и која поседују просторне, кадровске и материјално-техничке услове за вршење обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача (у даљем тексту: захтев за сертификат и картицу) и преузимање израђених персонализованих сертификата и картица од Произвођача сертификата и картица, као и дистрибуцију истих до крајњих локација односно пријемних просторија одакле су поднети захтеви, да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција).
II. Правно лице које поднесе пријаву мора да испуњава наведене услове, и то:
ПРОСТОРНЕ

 • Поседује најмање 50 пријемних просторија на 50 различитих локација широм територије Републике Србије, и то распоређених по различитим градовима на следећи начин, и то најмање:
 

 • Београд: 10
 • Нови Сад: 4
 • Ниш: 3
 • Бор: 2
 • Нови Пазар: 2
 • Ужице: 1
 • Крушевац: 1
 • Чачак: 2
 • Прељина: 1
 • Крагујевац: 2
 • Панчево: 1
 • Вршац: 1
 • Зрењанин: 1
 • Кикинда: 2
 • Суботица: 1
 • Сомбор: 2
 • Врбас: 1
 • Рума: 1
 • Сремска Митровица: 1
 • Смедерево: 1
 • Велика Плана: 1
 • Ваљево: 1
 • Бољевац: 1
 • Пирот: 1
 • Димитровград: 1
 • Лесковац: 1
 • Врање: 2
 • Шабац: 2
 • Лозница: 2
 • Пријепоље: 1
 • Краљево:1
 • Уб: 1
 • Бајина Башта: 1
 • Параћин: 1
 • Александровац: 1
 • Прешево: 1
 • Бачка Паланка: 1
 • Оџаци: 1
 

 • У случају да се укаже потреба, правно лице је у обавези да формира пријемно место и у другом граду који није на списку у овом јавном позиву или да повећа број пријемних места у градовима у којима пријемна места већ постоје.
 • Све пријемне просторије морају били или у власништву правног лица или узете у закуп за потребе само тог правног лица.
 • Површина сваке просторије мора бити најмање 15m2 која не улази у радну површину неке друге просторије.
 • Пријемне просторије не могу бити део угоститељског, стамбеног или простора у коме се организују игре на срећу, односно не могу бити непосредно повезане са наведеним просторијама.
 

КАДРОВСКЕ

 • Мора обезбедити најмање два (2) лица, за сваку пријемну просторију, са пуним радним временом оспособљена за обраду захтева за сертификат и картицу према упутству Агенције;
 • рад лица која ће вршити обраду захтева за сертификат и картицу треба да буде тако организован да и приликом дешавања нежељених околности (болест-боловање) увек постоји замена како дато место за пријем захтеве ни би било никада затворено, у предвиђеном радном времену, због кадровских капацитета.
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКЕ

Пријемна просторија мора бити опремљена следећом опремом и инвентаром:

 • пријемни пулт (инвентар на којем корисник може да одложи-преда захтев са пратећом документацијом);
 • најмање три (3) столице које служе за чекање корисника;
 • одговарајући сто на којем се може попунити захтев;
 • Огласна табла на видном месту, која садржи најмање информације о:
 • радно време,
 • ценовник,
 • пример попуњеног захтева,
 • упутство за попуњавање захтева,
 • пример попуњених уплатница,
 • обавештења од Агенције.
 • ормаре (инвентар одговарајућих димензија који служи за одлагање документације, чување односно архивирања исте у складу са уговорним обавезама, најмање годину дана, а по потреби и више);
 • обезбеђено грејање;
 • поседује клима уређај и адекватну вентилацију;
 • одговарајући рачунар за приступ Информационом систему Агенције (резолуција монитора 1920x1080 Hz);
 • скенер;
 • штампач;
 • читач картица са одговарајућим софтвером за очитавање података из личне карте односно саобраћајне дозволе;
 • поседује сталну интернет везу.
III. Као доказ о испуњавању услова из овог позива, правно лице обавезно уз пријаву подноси:
ПРОСТОРНЕ

 • списак свих локација на којима се налазе пријемне просторије (навести пуну адресу локације: назив града, назив улице, број улице, поштански број);
 • доказ о власништву или закупу за сваку пријемну просторију посебно.
КАДРОВСКЕ

 • одмах по објављивању одлуке, најдаље у року од 3 дана од дана објављивања исте, правно лице је у обавези да достави списак свих лица ангажованих за обраду захтева за сертификат и картицу, по локацијама. Списак треба да садржи име и презиме лица као и остале податке о лицима који су неопходни за регистрацију у бази;
 • у истом року (најдаље у року од 3 дана од дана објављивања одлуке о избору) изабрано правно лице је дужно да достави фотокопије Уговора о раду за свако лице или уговор о ангажовању.
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКЕ

 • фото-документација из које се недвосмислено види да просторија има све горе наведене материјално-техничке елементе (може и електронски на CD-у) за сваку пријемну просторију посебно;
 • оверена изјава одговорног лица да је свака пријемна просторија опремљена у потпуности горе наведеним материјално-техничким елементима.
 

IV Рок извршења посла по Јавном позиву – посао се додељује на период од 5 година од дана закључења уговора.

 

 

V Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика ” за територију Републике Србије. Јавни позив ће бити објављен и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

VI Пријаве са назнаком ''за јавни позив - ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача“ се подносе писаним путем на адресу:

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2

ПАЛАТА СРБИЈЕ, ИСТОЧНО КРИЛО

11070 НОВИ БЕОГРАД
 

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац пријаве не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Пријаве које нису затворене, или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.

 

VII Одлука о избору правног лица ће бити донета у року од највише 30 дана од дана отварања пријава и биће објављена на интернет страни Агенције за безбедност саобраћаја.

 

VIII Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на e-mail: mаrija.kukic@abs.gov.rs

 

                                                                                                                            в.д. директора

                                                                                                                      __________________

                                                                                                                        Бранко Стаматовић