Вести
Обавештења
Кампање
Информатор о раду
Обавештења
Обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА РАДИ ВРШЕЊА ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧА ТУРИСТИЧКОГ ВОЗА

На основу члана 121., чл.9. ст.2. тач.9., ст.4. и ст.5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-ОУС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-ОУС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон) и Одлуке в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја о објављивању Јавног позива за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза Дел.бр.401-01-00022/2022-01 од 01.08.2022. године,

 

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

________________________________________________________________

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА РАДИ ВРШЕЊА ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧА ТУРИСТИЧКОГ ВОЗА
 

I Позивају се правна лица која су материјално и стручно оспособљена и која поседују кадровске, просторне, материјално-техничке и друге услове за вршење обуке кандидата за возача туристичког воза да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја за вршење те обуке.


II Правно лице које поднесе пријаву мора да испуњава услове из члана 7. Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза („Службени гласник РС“, број: 66/2013 и број 71/2013-исп.), и то:

1) мора имати најмање једно запослено лице са пуним радним временом које испуњава услове прописане за Предавача теоријске обуке и најмање четири запослена лица са пуним радним временом која испуњавају услове за Инструктора вожње „Б“ категорије;

2) најмање једну учионицу у власништву или у закупу, опремљену училима, средствима и опремом намењеним за теоријску обуку и уређени полигон;

3) мора имати сагласност за трасу коју је одредио надлежни орган јединице локалне самоуправе на којој се изводи практична обука кандидата у саобраћају;

4) мора имати најмање један технички исправан туристички воз у власништву или уговор о закупу или право коришћења истог.

 

Као доказ о испуњавању услова из овог позива, правно лице обавезно уз пријаву подноси:

 

 1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ:
 

 • За запослено лице које испуњава услове за предавача теоријске обуке у складу са чланом 221. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-ОУС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др.закон ):


 • Фотокопију уговора о раду и М образац (пријава на обавезно социјално осигурање са печатом и потписом одговорног лица у правном лицу-ако печат није у употреби доставити регистровани акт о томе) као и извод из CROSO на дан подношења пријаве,
 

 • Оверена фотокопија личне карте или оверена очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),
 

 • Оверена – очитана возачка дозвола,
 

 • Уверење о положеном стручном испиту за предавача теоријске обуке или фотокопију лиценце за предавача коју је издала Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије,
 

 • Ако је лице имало изречену меру забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, доказ надлежног суда – оверена фотокопија правоснажне пресуде или одлуке суда о изреченој мери,
 

 • Доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе кривичних дела против живота и тела, против службене дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за та кривична дела.
 

 • За запослено лице које испуњава услове за инструктора вожње (Члан 224. став 2, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС и 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-ОУС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др.закон),
 

 • Фотокопију уговора о раду и М образац (пријава на обавезно социјално осигурање са печатом и потписом одговорног лица у правном лицу- ако печат није у употреби доставити регистровани акт о томе) као и извод из CROSO на дан подношења пријаве,
 

 • Оверена фотокопија личне карте или оверена очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),
 

 • Оверена – очитана возачка дозвола,
 

 • Доказ о положеном испиту за возача инструктора или доказ о стеченој (јавној школској исправи) школској дипломи за инструктора вожње одговарајуће категорије,
 

 • Лекарско уверење о здравственој способности,
 

 • Доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела,
 • Фотокопију лиценце за инструктора вожње издате од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, и
 

 • Потврда да лице има најмање пет године искуства на пословима инструктора вожње „Б“ категорије, оверена печатом и потписом одговорног лица у правном лицу.
 

 

 

2) ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ И ОПРЕМА:

А) Извод из листа непокретности или уговор о закупу којим се правном лицу даје на коришћење учионица, као и оверена изјава да је иста учионица опремљена училима, средствима и опремом намењеним за теоријску обуку и то:

 • опремљена са најмање 15 столица са преклапајућим пултом за писање или 12 одговарајућих столова и 15 столица (са најмање 80 cm слободног простора у комплетном радијусу око стола),
 • да има радни сто за предавача,
 • поседује рачунар или лаптоп, штампач и скенер,
 • пројектор са платном (резолуција пројектора и димензије платна морају бити такве да сваки кандидат, са сваког места, може неометано пратити садржај који се презентује),
 • да буде величине од најмање 35 m2, али да та површина буде слободна,
 • поседује интернет са минималним протоком од 10 Mbps (кабл и wi-fi),
 • да има таблу за писање и флип-чарт,
 • обезбеђено грејање,
 • поседује клима уређај и адекватну вентилацију,
 • да прозори буду прекривени венецијанерима, тракастим завесама или неким другим завесама које спречавају продор дневне светлости у просторију,
 • поседује хигијенски одржаван и уредан тоалет у непосредној близини (у оквиру исте зграде) са средствoм за прање руку и убрусом,
 • окречена, са довољно природног и вештачког осветљења,
 • заштићена од буке и мириса (влага и сл.),
 • обезбеђено напајање електричном енергијом у складу са постојећим стандардима, са прикључцима и довољним бројем адекватних продужних каблова како би се опслужио сваки сто,
 • да је простор обезбеђен противпожарним апаратом или другим системима за гашење почетних пожара.
 

Б) Извод из листа непокретности којим се доказује право својине или коришћења или уговор о закупу којим се даје правном лицу на коришћење уређени полигон и траса коју је одредио надлежни орган задужен за послове саобраћаја и инфраструктуре. Копија плана полигона и копија сагласности за трасу на којој се изводи практична обука и практични испит кандидата за возача туристичког воза у саобраћају и коју је одредио надлежни орган јединице локалне самоуправе.

В) Оверена изјава овлашћеног лица понуђача да предметни уређени полигон и траса, коју је одредио надлежни орган јединице локалне самоуправе на којем ће се вршити практична обука и практични испит, испуњавају све услове предвиђене „Програмом практичне обуке за управљање туристичким возом“ који је саставни део Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза („Службени гласник РС“, број 66/2013 и број 71/2013).

Г) Доказ из којег се види да правно лице има право власништва, закупа или право коришћења на најмање једном туристичком возу, као и потврду о техничкој исправности истог.

 

III Понуђач је у обавези да без надокнаде уступи на коришћење просторије и средства (учионице, возила и инфраструктуру) за потребе реализације теоријског и практичног дела испита за возача туристичког воза.

 

IV Рок извршења посла по Јавном позиву – посао се додељује на период од 5 година од дана закључења уговора.

 

 

V Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика ” за територију Републике Србије. Јавни позив ће бити објављен и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

VI Пријаве са назнаком ''за јавни позив - ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза“ се подносе писаним путем на адресу:

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2

ПАЛАТА СРБИЈЕ, ИСТОЧНО КРИЛО

11070 НОВИ БЕОГРАД
 

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац пријаве не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Пријаве које нису затворене, или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.

 

VII Одлука о избору правног лица ће бити донета у року од 15 дана од дана отварања пријава и биће објављена у дневном листу „Политика” за територију Републике Србије као и на интернет страни Агенције за безбедност саобраћаја.

 

VIII Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на e-mail: mаrija.kukic@abs.gov.rs