Вести
Обавештења
Кампање
Информатор о раду
Обавештења
Обавештења

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ИНСТРУКТОРЕ ЗА CPC

Агенција за безбедност саобраћаја организује припремну наставу за сертификацију инструктора за СРС која ће се одржати у хотелу „HEDONIC“, Ауто-пут за Ниш 13, Београд.

Тачан датум почетка припремне наставе биће накнадно објављен.

Попуњен образац пријаве са пратећом документацијом можете послати најкасније до уторка 26. јула 2022. године.

 

Пријава за сертификацију инструктора за СРС – образац Пријаве (кликните овде)

Кандидат за Инструктора за СРС мора испуњавати следеће услове:

1)

a. да има дозволу (лиценцу) за инструктора вожње одговарајуће категорије са искуством у обуци возача од најмање три године за категорију за коју врши обуку возача

ИЛИ

b. је обављало послове возача моторног возила или скупа возила одговарајуће категорије у међународном друмском саобраћају најмање пет година и да поседује одговарајући СРС;

2) да има одговарајуће лекарско уверење - копија

3) да у последње четири године није правноснажно осуђивано за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела.

Пријава се врши достављањем попуњеног обрасца Пријаве за сертификацију и потребне документације којом се доказује испуњавање прописаних услова и то:

  1. као доказ о испуњавању услова у погледу одговарајућег образовања прописаног
    чланом 3. Правилника о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача, доставља се фотокопија дозволе (лиценце) за инструктора вожње одговарајуће категорије, односно фотокопија одговарајућег сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача.
  2. као доказ о стеченом радном искуству доставља се фотокопија уговора о радном ангажовању на тим пословима (који обухвата период за који се доказује искуство) и оригиналне потврде или уверења послодаваца код којих сте радили или радите, која морају бити прецизна и детаљна, односно на којима треба да стоје: назив радног места, подаци о томе на којим пословима сте радили/радите са детаљним описом послова, колико дуго сте обављали/обављате наведене послове и временски период у којем су ти послови обављани (дакле што више података који ће доказати потребно радно искуство у обуци кандидата за возача односно искуство на пословима возача моторног возила или скупа возила одговарајуће категорије у међународном друмском саобраћају).

Напомена: Кандидати који услов у погледу радног искуства доказују као инструктори вожње C односно D категорије морају доставити Решење МУП-а да је ауто школа у којој су били ангажовани испуњавала услов за спровођење обуке канидата за возаче C односно D категорије.

3. доказ да у последње четири године није правноснажно осуђивано за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности прибављате у подручној полицијској управи. У случају да желите да за вас ова уверења прибави Агенција за безбедност саобраћаја потребно је да нам за то дате писану сагласност (линк за сагласност од полиције)

4. доказ да се против лица не води истрага и да није подигнута оптужница за ова кривична дела прибављате се у надлежном тужилаштву, односно суду. У случају да желите да за вас ова уверења прибави Агенција за безбедност саобраћаја потребно је да нам за то дате писану сагласност (линк за сагласност од суда)
5. лекарско уверење одговарајуће категорије
6. фотокопију личне карте или уколико је ЛК са чипом, ишчитану личну карту
7. као доказ о уплати трошкова за похађање припремне наставе доставља се оригинал уплатница на 25.000,00 динара (пример уплатнице)

НАПОМИЊЕМО да је потребно наведену документацију и доказе доставити Агенцији за безбедност саобраћаја најкасније до 26.07.2022. године, на адресу: Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд. На коверти у којој се шаље документација, обавезно уписати речи „СЕРТИФИКАЦИЈА ИНСТРУКТОРА ЗА СРС“.

Кандидати којима документација није комплетна до закључења спискова, оствариће право учешћа на наредној припремној настави када документација буде потпуна, о чему ће бити благовремено обавештени, а обавештење о припремној настави биће постављено на интернет старници Агенције за безбедност саобраћаја.